söndag 19 maj 2019

Cool cats corner


Hur många gånger har jag inte, när jag egentligen borde sova, fastnat med telefonen i handen tittandes på inspiration på Pinterest? Fler än jag kan räkna till att döma av mina mörka ringar under ögonen om mornarna. Det finns så mycket vackra ting och jag vill spara ner allt! I mina album finns badrum från förra sekelskiftet, anatomiska hästbilder, pysseltips, symönster från 20-60talet, recept och vackra dukningar och framför allt väldigt mycket inspiration. Ett album fick heta Cool Cats Corner, alltså personer med en utstrålning som verkligen har tagit tag i mig. Jag tycker ofta i populärmedia att historien visas så stereotypiskt och det som inte passar in i den mallen blir bortsållat. 20-talet var så mycket mer än fjäderboa och pannband. 50-talet så mycket mer än pasteller och vippiga kjolar. 


Också ur ett feministhistoriskt perspektiv tycker jag det är synd att dölja de som i sin tid stod ut från den traditionella könsrollen. Det spär bara på det att det finns unga som tror att feminismen är ett nytt påfund, att det är inte förens nu som kvinnan blir frigjord. Tyvärr, men det har inte alltid varit självklart för en kvinna att klä sig i byxor och ha ett manligt betingat kroppsarbete. Att dölja historien är att inte erkänna framstegen och kampen. Tips, läs tidningen Historiskan! Inget fel på pasteller, men det finns mer än en sida av historien. Som en trogen hästfantast är det inte svårt att förstå att hästvärlden en gång för inte så länge sedan dominerades av män. Ridtävling kommer från början från militären som var i huvudsakligen bemannad av män. I många andra länder är hästbranschen mansdominerad även på hobbynivå. Ett svårt arbete som kräver intellekt, muskler och kontroll. Typiska manliga egenskaper!


Translation 
How many times have I, when I really should sleep, get stuck with the phone in my hand looking at inspiration on Pinterest? More than I can count on to judge by my dark circles under the eyes in the mornings. There are so many beautiful things and I want to save everything! In my albums there are bathrooms from the past century, anatomical horse pictures, handy tips, sewing patterns from the 20th-60s, recipes and beautiful tablecloths and above all very much inspiration. One album got called Cool Cats Corner, that is, people with a charisma that really got hold of me. I often find in popular media that the history is displayed so stereotypically and that which does not fit into the reality. The 1920s was so much more than feather boa and headbands. 50's so much more than pastels and fluffy skirts.
Also from a feminist-historical perspective, I find it a pity to hide those who in their time stood out from the traditional gender role. Today there's young people who believe that feminism is a new idea, that it is not until now that the woman is liberated. Unfortunately, but it has not always been obvious for a woman to dress in pants and have a male-conected body work. Hiding the history is not to acknowledge the progress and the struggle. Nothing from with pastels, but there's more than just one side! 
Caroline

fredag 17 maj 2019

Lingonkaka med ätbar dekor


Vaknar till soluppgång och lämnar den varma sängen med vetskapen om att om bara några timmar är jag tillbaka i vår älskade lilla stuga igen. Två dagar i veckan är mina arbetspass slut efter lunchen och jag kan gå hem när solen strålar som vackrast. Hela dagen ligger framför mina fötter! Så få måsten, så mycket tid. Här om dagen när jag kom hem tidigt kände jag ett starkt sug efter att skapa. Det var länge sedan doften av vaniljsocker spred sig i huset och en sockerkakssmet tar inte lång tid att vispa ihop. Ett halvt paket lingon hittades i frysen och rivet skal från citron fick också ramla ner i formen. Som jag tidigare nämnt köpte jag 25 plantor Penséer och några av dessa fick vara med som dekoration. Penséer är ju en av de blommor som är ofarliga för oss människor att äta.


Konsten att bygga upp en idyll. Omgiven av skönhet, en drömvärld om bara för en liten stund. Vissa målar av landskap, andra stickar koftor, jag fotograferar. Så som det mesta när jag ger mig in i saker så landar det på hobbynivå och jag trivs jättebra med det. Jag vill inte gå någon kamerakurs eller lära mig avancerade redigeringsprogram. Det är processen som är givande och skapar tillfredställelse. Att kombinera färger och former, ställa upp och ställa tillbaka, ljus och vinklar. Samma gäller med min bakning. Det är antal tillagningstimmar, ingredienser eller teknik som spelar roll. Det ska gå lätt, se relativt fint ut och smaka gott. 
Den vackra kannan här nedan fick min Germano i julklapp av mina föräldrar och vi älskar den båda två! Gult, grått och djup orange med linjer i guld. Detaljrika men stilrena former. Någon som har en gissning om ett årtal för denna kanna? Translation 
Wake up to sunrise and leave the warm bed with the knowledge that in just a few hours I'm back in our beloved little cottage again. Two days a week, my work is over after lunch and I can go home when the sun shines as best. The whole day is in front of my feets! The other day when I got home early I felt a strong desire to create something. It was a long time since the scent of vanilla sugar spread in the house and a sponge cake did not take long to whisk together. A half-pack of lingonberry was found in the freezer and the shredded shell from lemon was also allowed to fall into the bowl. As I mentioned earlier, I bought 25 seedlings pansies and some of these were included as decoration. Pansies are one of the flowers that are harmless to us humans to eat.
The art of building a dreamworld. Some paint landscapes, others knit cardigans, I photograph. So, like most things when I get into things, it becomes on a hobby level and I enjoy it very well. I don't want to go any camera course or learn advanced editing programs. It's the process that is rewarding and creates satisfaction. To combine colors and shapes, set up and set back, lights and angles. Same goes with my baking. It's not the number of cooking hours, ingredients or technique that play a role. It should go easy, look relatively nice and taste good.

The beautiful jug was given to my Germano from my parents as a Christmas gift and we love it both! Yellow, gray and deep orange with lines in gold. Detailed but classy forms. Someone who has a guess about a year for this?

Caroline

tisdag 14 maj 2019

En hycklares memoarer


Alla våra sidor och det som faktiskt räknas. Känslan inuti och det som sänds ut. Att vara så äkta och unik att det luktar unket lång väg. Carpe diem. Varje sekund av varje minut vareviga dag. I mina perfekt rödmålade runda läppar sveper jag runt i mitt luftiga, fräscha hem och smeker väggarna med mina snövita händer. De långa tillrättalagda vilda lockarna böljar ned för mina axlar och fladdrar i varje steg jag tar med mina nätta små fötter. Med min mystiska poesi snärjer jag larver som törstar efter min motivation så de själva en dag kan fälla ut sina vingar och flyga över sommarängar i motljus. Dansa mina dockor, lyssna till den som bäst kan formulera sig i text. I hemmets trygga vrå, mitt egna paradis och fristad, här skapar jag min värld där mina styrkor lyser klart. Det jag rör vid blir guld, där lägger jag mitt värde. Se till mig som liten är, skör som de vissna blomblad jag strör ut över linnedukarna och ljuv som en barndoms sommardag. Oskyldig som en brud. Suger i mig nektar av dina välvilliga ord, när mig, älska mig. Bibelljus genom runnet glas skänker liv och lust till min svaga kropp, fuktar mitt pekfinger för att visa jag är kaptenen över mitt egna skepp. Fånga mig när jag faller, åtrå mig, vackra kvinna. En förförisk blick. 


En nidbild av ett väsen i en svartvit tid då såna som jag nedgraderades till porslinsdockor med en gömd agenda. Blod har runnit längst fulla gator och mottagits av nävar, medömkan och skambeläggning. Författarna till böckerna som skrivit vår historia fäller tårar för ignoransen. Öppna dörrar stängs, längtande ögon blickar ut genom skira spetsgardiner. Speglingen i vattenpölen visar ett pannben, stadiga fötter på jorden, en olust att ställa upp på fantasin om denna vackra varelse som törstar efter tillrättalagd poesi. Verkligheten är väl aldrig så bra att du inte kan drömma den bättre, men kan du se skillnaden? Vi är häxorna som vrider på kronorna för att skönheten ska stråla igenom alla sömnlösa nätter. Vi som har ett öga för vinklar och ljus. Vi som kan snärja med vackra ord och visdom från en nyfödd till en annan. Vi som predikar om kampen med fingrarna i styr. Vi som fångar dagen med hopp om att en dag slippa se tillbaka på allt som var, med hopp om att en dag bli odödliga. En strimma ljus i historien. Ett minne av ett väsen med hy vit som liljekonvalj och en ängels mjuka röst. 


Valkarna i mina seniga händer ska berätta om tyngden jag bar för att bevisa min duglighet, för att jag gjorde rätt för mig. Stänk av silver ska framhäva det pannben som drog den omotiverade kroppen igenom glödande kol när att stanna inte var ett alternativ. Med kunskap och självkänsla ska jag röja ner alla hinder som uppstår och alla filter ska mina erfarna ögon se igenom. Med utslitna stämband ska jag väsa om frihet tills de döva börjar höra. Det vackra med dörrar är att de flesta redan hålls öppna för oss, nåde dig om du har kommit för att stänga dem. 


Translation 

"A hypocrites momoirs "

To be so genuine and unique you smell of fake. Carpe diem. Every second of every minute every day. In my perfectly red-painted round lips, I sweep around in my light, fresh home and caress the walls with my snow-white hands. The long wild curls blur down my shoulders and flutters in every step I take with my pretty little feets. With my mysterious poetry, dance my dolls, listen to the one who can best formulate in text. In my home, my own paradise and sanctuary, here I create my world where my streinghts shine clearly. What I touch becomes gold, where I lay my value.  Innocent as a bride. Love me. Bible light through window glass gives life and desire to my weak body, lick my finger to show I am the captain of my own ship. Catch me when I fall, crave me, beautiful woman. A seductive look. 

A stereotype of a fairy in a black and white time when people like me was downgraded to porcelain dolls with a hidden agenda. Blood has run trought the fullest streets and been received by fists, compassion and shame. The authors of the books who wrote our history shed tears for ignorance. Open doors are closed, longing eyes are looking out through shining curtains. The reflection in the puddle shows a strong forehead, steady feets on the ground, an uneasiness to stand up to the imagination of this beautiful creature who thirsts for a proper poetry. Reality is never so good that you can't dream it better, but can you see the difference? We are the witches who twist the crowns to make the beauty shine through all sleepless nights. We have an eye for angles and light. We who can seduce with beautiful words and wisdom from one newborn to another. We who preach about the fight with our fingers in control. We who catch the day with the hope of one day not having to look back at everything that was, with the hope of someday becoming immortal. A streak of light in history. A memory of a creature with skin white as a lily of the valley and an angel's soft voice.

The hard skin in my bony hands will tell the weight I was carrying to prove my ability, because I did my part. Splash of silver should highlight the mind that pulled the unmotivated body through glowing coal when staying was not an option. With knowledge and self-esteem I have to clear down all obstacles that arise and all the filters my experienced eyes will look through. With worn-out vocal cords, I will wisper freedom until the deaf can hear. The beauty of doors is that most of them are already open for us, to hell if you have come to close them.

Caroline

Tusensköna och violVägkanterna är fyllda av vårens sötnosar, viol och tusensköna. Promenaden hem från jobbet är en fröjd. Tid att vila huvudet med fågelsång och suset från vinden bland trädgrenar. Trots att jag trivs bra med mitt jobb så är det skönt att stänga av från gälla barnröster och buller. Väl hemma brukar jag vilja ha en stund för mig själv med musik i hörlurarna. Instrumentalt för att slippa fokusera på ord, gärna till att diska, vika tvätt eller nått för att varva ner utan att somna på kökssoffan. Det har hänt några gånger.


I vårat hem finns det väldigt många husgeråd från Kockums Jernverk. De kommer nästan alla från mina farföräldrar utom en tekanna som jag fick som julklapp utav en av mina kära mostrar för några år sedan. Äggklockan på bilden ovan är från Leila's General Store och glaskannan för olivolja köpte vi från Stormhatten här i Öregrund. Translation 
The road edges are filled with the cuties of spring. The walk home from work is a delight. Time to rest my head with bird song and the sound from the wind among tree branches. Even though I enjoy my job well, it is nice to turn off the children's voices and noise.  At home I usually want a moment for myself with music in the headphones. Instrumental to avoid focusing on words, preferably to do the dishes or fold laundry to un wind without falling asleep on the kitchen couch. It has happened a few times.

Caroline

måndag 13 maj 2019

Välkommen in i vårat nya sovrum!


Vi lever oss frodas, vardagen som rullar på i nedförsbacke mot en efterlängtad sommar. Överlyckliga över att inte behöva oroa oss för var vi kommer bo nästa vecka. Vi lever och frodas i detta hus i ett år till, sen får vi se vart livet tar oss. Om vi stannar vid havet eller styr vår kos mot nya äventyr. Jag borde väl vara trött på äventyr vid det här laget men kanske att det är min grej. Vissa är födda att slå sig ner efter studierna och andra är dömda att luffa vidare. Hur framtiden ser ut är omöjligt att utsäga, men fram tills dess vill jag trivas i vår lilla stuga. Vi har släpat, packar upp och packat ner, flyttat runt och spikat upp. Äntligen börjar sovrummet/ vardagsrummet/ det andra rummet ta form. Så är det, ett rum och kök. Det behövs fortfarande mer dekor till väggarna för att dölja spacklade hål och fläckar. Sängen behöver en ram och vi letar fortfarande efter garderober. 


En dröm för den händiga; en syhörna! Nu finns plats för symaskinen och kanske att jag äntligen kan ta tag i den där enorma och ständigt växande högen med kläder som behöver lagas. Spruckna sömmar, saknade knappar och för stora midjor. 


Under nattduksbordet som vi ropade in på auktionen ligger en trave med böcker som fortfarande står på min att-läsa-innan-läggdags-lista. Men om kvällarna är en så trött att sömnen lockar mer. Moder Jord är min gud så överallt finns vilda växter och söta blommor som sprider en avslappnande doft och fräsch luft. Jag sover fantastiskt i vårt nya sovrum! Germanos sida av sängen fick sällskap av cittran han ropade in på auktionen. Den låter ju inte himmelskt men den är hemskt fin. Sen har jag gått och förälskat mig i en växt som jag skulle kunna fylla hela huset med, spjutbräken. Den fick plats på en av piedestalerna jag köpte på loppis tidigare i år, en av de jag planerar att måla om. Kanske att jag har lite väl mycket bruna toner, det får nog bli nått muntrare. En till växt som jag faktiskt redan har fyllt hela huset med är Dr Westerlund. Jag fick några sticklingar av min mormor i vintras och de har tagit sig riktigt bra och pryder alla 4 fönster i vår lilla stuga. Tomatplantan jag fick av mamma doftar också ljuvligt så det är en fantastiskt vacker kombination!


Translation 
We will live in this house for another year, then we'll see where life takes us. If we stay by the sea or steer our car towards new adventures. I should be tired of adventure at this point but maybe it is my thing. Some are born to settle down after the studies, and others are doomed to walk on. How the future looks is impossible to say, but until then I want to enjoy our little cottage. We have dragged, unpacked and packed, moved around. Finally, the bedroom / living room / second room begins to take shape. So it is, one room and one kitchen. More decor  on the walls are still needed to hide the holes and stains. The bed needs a frame and we are still looking for closets. Under the night table that we got at the auction is a stack of books that are still on my to-read-before-bedtime list. But in the evenings I'm so tired that sleep attracts more. Mother Earth is my God so everywhere there are wild plants and sweet flowers that spreads a relaxing scent and fresh air. I sleep wonderfully in our new bedroom!

Caroline

lördag 11 maj 2019

En svartvit lördag på auktion


Denna härliga lördag som började i vackraste solsken och flera grader varmt. Jag och min Germano tog bilen ner till Edsbro Byggdegård för att uppleva vår livs första auktion tillsammans med goda vänner. Min enda erfarenhet av liveauktioner innan är de få jag sett på tv. En nästintill tom lokal full med möbler, mattor och pinaler och en publik som nog mest var där för fikat. I panik ropade vi in en gammal mandolin och en cittra. Nej ingen av oss spelar någon av dessa instrument. Nöjda blev vi ändå för två vackra sängbord från vad vi tror är sent 50-tal. Så fort vi har ställt iordning kommer ni få se våra vackra fynd. Jag ser verkligen fram emot sommarens loppisar och auktioner. 


Har du några bra loppisar att tipsa om i Mellansverige? 


Translation 
This lovely Saturday started in the most beautiful sunshine and several degrees hot. Me and my Germano took the car down to Edsbro Byggdegård to experience our first auction together with good friends. My only experience of live auctions before is the few I have seen on TV. An almost empty room full of furniture, carpets and small things, and an audience that was probably there for the coffee. In panic, we called in an old mandolin and a zhiter. No one of us plays any of these instruments. Most happy we were for two beautiful bedside tables from what we think is late 40s. As soon as we have set up, you will see our beautiful finds. I am really looking forward to theflea markets and auktions this summer!

Caroline

fredag 10 maj 2019

Ett hem och en paj i miniatyr


Alarmet måndagsmorgon, en kopp kaffe och sen är veckan i full rullning. I nedförsbacke vad det verkar för precis när jag börjar komma in i vardagsrutinerna igen så är det tid att ta helg igen. Efter en härlig arbetsvecka med pyssel, skräpplockning i naturen och grillning på gården så är det ändå äntligen fredag. Ännu en vecka att vara nöjd med sin jobbinsats. En känsla av att räcka till och att vara omtyckt på jobbet är fantastiskt. En annan skön känsla är att vi har skrivit på nytt hyreskontrakt. I ett år till stannar vi i vår älskade lilla stuga vid havet! Som en sten som har släppts ur min ryggsäck av ovisshet inför framtiden. Vi har fortfarande så många provisoriska lösningar i hemmet då vi inte riktigt har vetat om vi får stanna. Nu är det klart, nu kan vi äntligen slappna av och packa upp. Göra vårat hem ännu mer hemma! 


För två veckor sedan visade jag er vad jag hittade på en loppis i Almunge och där var bland annat en massa formar som jag nu har testat att använda. De fick hjälpa mig att göra små pajer av smördeg. I lunchpajerna fanns grönkål och purjolök och i efterrättspajerna blev det blåbär och vaniljsocker. I båda pajerna hällde jag en mix av grädde och ägg för att bidra med krämighet och sammanhållning. Kanske att dessa formar var lite för små för vi fick äta väldigt många var för att känna oss mätta, skulle passa bättre som festligt tilltugg än middag. Men vad gör det? Jag älskar mat i miniatyr!


Translation 
The alarm Monday morning, a cup of coffee and then the week is in full swing. On downhill what it seems like, just when I start to get back into the everyday routines again it is time for the weekend. Another nice feeling is that we have signed up for a new contract. In a year to come, we stay in our beloved little cottage by the sea! Like a stone released from my backpack by uncertainty for the future. We still have so many provisional solutions since we have not really known if we can stay. Now it is clear, now we can finally relax and unpack. Make our home even more our home!

 Two weeks ago I showed you what I found on a flea market in Almunge and there were, among other things, a lot of small baking tins that I have now tried to use. They had to help me make small pies of puff pastry. In the lunch pies there were kale and leek and in the dessert pies there were blueberries and vanilla sugar. In both pies I poured a mixture of cream and eggs to contribute with creaminess and cohesion. Perhaps these baking tins were a little too small because we had to eat very many to feel satisfied, would fit better as festive snacks than dinner. But, I love miniature food! 

Caroline

tisdag 7 maj 2019

Sandaler minsann


Soliga dagar, de får vi ta vara på för de är mycket sällsynta nu. Så fort himlen skiner upp tar jag tillfället att njuta av den. Vinterkläderna är på väg upp på vinden och sommarklänningar och sandaler plockas fram. Ena dagen ligger snön tung över hela byn, andra fylls med kaffe i trädgården och promenader i hamnen. Dessa dagar är också extra välkomna då de är väldigt nödvändiga för att mina lockar inte ska flyga iväg och platta till sig i fukten. Självklart, Sigrid-koftan är med för än blåser friska vindar ifrån havet. Translation 
Sunny days, we get to take care of them because they are very rare now. As soon as the sky shines, I take the opportunity to enjoy it. The winter clothes are on their way up on the attic and summer dresses and sandals are on their way down. One day the snow is heavy all over the village, others are filled with coffee in the garden and walks in the harbor. These days are also extremely welcome as they are very necessary for my curls not to fly away and flatten themselves in the moisture. Of course, the cardigan from Sigrid is on, too much cold wind still blowing from the sea.

Caroline

torsdag 2 maj 2019

En dag i Maj


För knappt en vecka sedan tog jag mitt morgonkaffe ute i den grönskande trädgården i sällskap av fågelsång och humlesurr. Ljumma vindar som smekte mina bara fötter när de strök genom gräset. Kl 7 ringde klockan och jag såg ut genom sovrumsfönstret. Snö. Igen. Med gummistövlar och regnkappa skyndade jag mig genom Öregrund slaskiga gator till jobbet. Vädret la inte bara en hinna över naturen utan också över mitt huvud. Att påverkas så mycket av yttre omständigheter är en förbannelse för det mesta. Nu är jag helt slut i kropp och själ trots att arbetsdagen var relativt lätt, det ska bli skönt att sova ikväll. Även fast jag fått väldigt mycket sömn dessa dagar har vilan varit låg. Demoner har rivit i min skalle om småtimmarna och de mest underliga scener har spelats upp innanför ögonlocken. Ibland tror jag att jag blivit skvatt galen när jag tänker på vad jag varit med om under natten. Ändå är jag tacksam över att ha ett sånt rikt inre liv.   "Verkligheten är väl aldrig så bra att du inte kan drömma den bättre."

// "Hon dansade en sommar, 1951"Translation 
Just a week ago, I drank my morning coffee out in the lush garden in the company of birds singing. Varm winds that caressed my bare feets as they stroked the grass. At 7 o'clock the alarm rang this morning and I looked through the bedroom window. Snow. Again. With rubber boots and raincoat I rushed through Öregrund's slushy streets to work. The weather not only laid a coat over the nature but also over my head. Being affected so much by external circumstances is a curse for the most part. Now I am completely exhausted in body and soul even though the working day was relatively easy, it will be nice to sleep tonight. Even though I got a lot of sleep these days, the rest has been low. Demons have ripped in my skull in the early hours and the most strange scenes have been played inside the eyelids. Sometimes I think I've got crazy when I think about what I've been through during the night. Still, I am grateful to have such a rich inner life.

Caroline

måndag 29 april 2019

En strålande hårdag


Två sovmornar försvann i ett ögonblick, nu väntar en ny spännande vecka i byn vid havet. Igår sov jag tills solskenet väckte mig och jag satt utomhus nästan hela dagen. Just denna dag fick jag till otroligt bra vågor i håret, det är väl typiskt att det ska bli så en dag då jag bara ska stanna hemma. Lagen om allts jävlighet. Mitt hår är faktiskt inte så smidigt att ha när ja ska göra fina 40-talsfrillor för det är väldigt tunt. Visst håller det länge när jag väl lockar det men det är lite svårt att få det att se fylligt ut. På fredagskvällen rullade jag många tighta pin curls som jag borstade ut dagen efter. På lördagskvällen rullade jag håret igen men utan att fukta det, jag rullade de lockarna som redan fanns för att inte de skulle raka till sig under natten. På söndagsmorgonen borstade jag håret bara rakt ner tills jag blev nöjd med resultatet och sen sprayade jag som tusan för att det skulle hålla. 


Vilken metod jag har för att locka håret går lite i perioder. Om jag har lite mer tid och vill få mer fina vågor så använder jag mig av pin curls. Om jag vill ha tightare och yvigare lockar till en kortare 50-talsfrisyr så brukar jag använda foam rollers, detta också om jag inte orkar lägga ner så mycket tid på håret innan läggdags. Jag planerar att göra en tutorial på hur jag fixar mitt hår, stay tuned….


Translation 
Two free days disappeared in an instant, now a new exciting week awaits in the village by the sea. Yesterday I slept until the sunshine woke me up and I sat outdoors almost all day. This very day I got incredibly good waves in the hair, it is typical that it happends a day when I just have to stay home. My hair is actually not so smooth to have when I want to make nice 40s waves because it is very thin. Well yes, it lasts a long time when I do curl it, but it is a bit difficult to make it look fluffy and thick. On Friday night, I rolled many tight pin curls that I brushed out the next day. On Saturday night I rolled the hair again but without dampening it, I rolled the curls that were already there so that they would not get ruined during the night. On Sunday morning I brushed the hair just straight down until I was satisfied with the result and then I sprayed a lot to make it would last.

Which method I use to curl the hair goes a bit in periods. If I have a little more time and want to get more nice waves then I use pin curls. If I want tighter and more vigorous curls for a shorter 50's hairstyle then I usually use foam rollers, this also if I can't put as much time on the hair before bedtime. I'm planing to to a toutorial on this methods!

Caroline

söndag 28 april 2019

Söndagstankar


Att kunna sträcka ut kroppen i en säng med nytvättade lakan, en doft av våren. Solen som strålar genom fönstret och värmer mig om morgonens timmar. Alarmet ljuder inte förens länge men jag vaknar ändå för att naturen utanför lockar mer. Fågelsång och humlesurr, ett dovt ljud nere från hamnen där båtarna har lagts till. Nakna fötter går genom gräset. Det glesa rödmålade staketet växer till en mur mot omvärlden för här inne finns bara jag och mina tankar. Följer kråkornas jakt på kvistar att bygga sitt hem med uppe i plommonträdets topp. Friska vindar drar genom träden och får kronorna att dansa i morgonljuset. Ensam men ändå så närvarande.


Härifrån kan jag ta mig vart jag vill. Tillbaka till soliga sommardagar i min barndom. Färdas till höga berg och djupa dalar, till trollskogar med älvor och magi. Härifrån kan jag vrida tillbaka klockan hundratals år till en plats som alla glömt men där jag kan vara huvudrollen i min egen historia. Att sitta i solskenet med oändliga spellistor i lurarna, ögonen stängda och all tid i världen är ovärderligt för mig. Ingen kan någonsin se vad som spelas upp innanför ögonlocken. Så långt borta men ändå så närvarande. 


Translation 
Being able to stretch the body in a bed with freshly washed sheets, a scent of spring. The sun shining through the window and warming me in the mornign hours. The alarm does not sound for a long time but I still wake up because the nature outside attracts more. Bird song and bumblebee, a dull sound down from the harbor where the boats have arrived. Naked feets walks through the grass. The sparse red-painted fence grows into a wall against the outside world because in here there is only me and my thoughts. From here I can go wherever I want. Back to sunny summer days in my childhood. Travel to high mountains and deep valleys, to dark forests with fairies and magic. From here I can turn back the clock hundreds of years to a place that everyone forgot but where I can be the main role in my own story. Sitting in the sunshine with endless playlists in the ears, eyes closed and all the time in the world is invaluable to me. No one can ever see what's being played inside the eyelids. So far away but still so present.

Caroline