onsdag 4 november 2015

Jag skäms över mänskligheten.


Över havet kommer barn som inte har någonting annat med sig än skräcken. På andra sidan fylls gatorna med blod och sorg. Varje dag utsätts kvinnor för inbrott i sina kroppar och gärningsmännen går fria från skuld. Fortfarande så mördas människor för att de älskar och fängelserna fylls med dom som inte hade något annat val än att åka dit. Hatet riktas mot dom som inte ser ut som vi och på de fuktiga gatorna sover de hemlösa medans alla andra går förbi. Vi avlar fram ohälsosamma raser för att tillfredsställa våra ögon och för att ha någon att avreagera oss på som inte kan säga ifrån. 

Allting handlar om makten. Så har det alltid varit. För oss människor handlar allting om makt. Ju mer du äger desto större makt har du och detta ses som någonting man ska sträva efter. Inte handlar det om att du ska ha makt över dig själv och ditt egna leverne, du ska kontrollera andra. Människor vill ha makt över kärleken, tron, naturen och djuren. Så har vi människor alltid funkat för på något vis tror vi att vi är de största och inte bara här på jorden, vi ska erövra universum. Det är skamligt. 
       Varför är en människa mer värd än sin hund? Jo, för att hunden i sin natur är fredlig och vill göra allt för att samarbeta medans människan är starkare och har därför makten över djuret. Är du stark kan du hota och skada för att kontrollera, har du pengar går det alltid att köpa sig fri. 
      Jag skäms över allt min ras har åstadkommit.  Vi hugger ner urskogar för att kunna köpa billiga möbler vi inte behöver. Vi tar djuren från sin naturliga miljö för att tillfredsställa våra smaklökar eller känna oss behövda. Vi mördar för papperslappar och en smörja som får våra miljöterrorister att förstöra naturen. Våran framtid är alltid bara imorgon, även om vår största strävan är att leva för evigt. 

En dag tänker jag rymma till paradiset och aldrig lämna det. En plats där människor inte mördar för makt, en plats där ingen förslavar sina djur, en plats där ingen behöver vara rädd för helvetet och en plats där kärlek är det vackraste som finns. 

Men för att komma dit måste jag väl dö först, synd för mig att jag inte tror på himmelen. Translation
Children who have nothing else than the fear have to cross the dangerous ocean to stay alive because their streets are filled with blood and sorrow. Every day women are victims of burglaries in their bodies and the perpetrators go free from guilt. Still people gets murdered for their love and the prisons are filled with those who had no choice but to go there. The hatred against those who do not look like us, and on the damp streets the homeless are sleeping while everyone else walks by. We breed unhealthy animals to satisfy our eyes and to have someone control and abuse, someone who can't speak up.
Everything is about power. It has always been like that. For us humans, everything's about power. The more you own, the more power you have and this is seen as something to aim for. It's not about to have the power over yourself and your own living, you should control others. People want power over love, faith, nature and animals. That's how our whole system has been built, somehow we think we are the biggest and not just here on Earth, we will conquer the universe. It is a shame.
                 Why is a human more worth than his dog? Well,  the dog in his nature is peaceful and want to do everything possible to cooperate while the human is stronger and therefore has the power over the animal. If you are strong, you can threaten and hurt to control, if you have money you can always buy your own freedom. I am ashamed of what my race has accomplished. We are cutting down ancient forests to buy cheap furnitures we do not need. We take animals from the wild to satisfy our taste buds or to feel needed. We kill for papers and we kill for the rubbish that gets our eco terrorists to destroy nature. Our future is always just tomorrow, even though our greatest aspiration is to live forever.
          One day I will escape to the paradise and never leave it. A place where people do not kill for power, a place where no one enslaves their animals, a place where no one needs be afraid of hell and a place where love is the most beautiful thing in the world.

I guess I'll have to die first, to bad for me that I don't believe in heaven. 

Caroline

1 kommentar:

FLAK sa...

Vi kan kallt konstatera att vi kallar oss för de smartaste arterna..vi skapar, bestämmer, och styr men frågan är hur intelligent vi egentligen är när vi är den enda arten som förgör sin egen framtid....
man kan ju antingen kasta sten i glashus eller kasta glas i stenhus..effekten blir ju de samma...något går sönder.