tisdag 18 mars 2014

Why?

Varje gång du tror dig tro någonting, fråga sig själv varför innan du bestämmer dig. Vi har så lätt att gå på ytan för att hitta våra perfekta sanningar. Vi är så snabba med att döma andra men det är väldigt sällan vi ifrågasätter våra egna åsikter.
Ibland när någon delar med sig av sin åsikt frågar jag varför denne har just denna bestämda åsikt och nästan varje gång får jag svaret "Det bara är så." Jag ställer ofta denna fråga av en väldigt egoistisk anledning, jag vill lära mig någonting, men så vill jag också att folk ska tänka steget längre. Vi har alla olika sätt att se på saker, vi kan alla lära oss av andras synsätt om vi bara ställer den enkla frågan "Varför?"

Någonting av det svåraste som finns är att bryta ner sina åsikter och kolla närmare på dom, för man bryter också ner sig själv. Vissa skulle kalla det att vela, jag kallar det bara att söka kunskap. Ingen föds med all kunskap, vi får den med livets gång. Varför då rusa in i någonting utan att först bryta ner den och kolla närmare på alla bitar och fråga "Varför?" Hata inte innan du vet exakt varför du hatar, ge heller inte all din kärlek till någon/något om du inte vet varför du gör det.

Ibland har man inget svar på denna fråga "Varför", för det känns bara så bra i hjärtat. Denna anledning är inte att förakta, vad kan vara en bättre anledning att tycka än om det tycks med hjärtat? Dock så är det viktigt att du då vet hur ditt livsorgan fungerar. Du måste fråga dig själv "Varför tänker jag som jag gör", "Varför känns detta rätt i hjärtat" och "Varför är detta rätt för mig."

Det är bara någonting jag har funderat på.

Ha en fin dag! Varför? För att jag tycker om er, det känns i hjärtat!
Translation
Everytime you think you believe in something, ask yourself why before you decide. We are so quick to judge others but it's very rare for us to question our own opinions.
Sometimes when someone share their opinion, I ask why he has this very strong view, and almost every time I get the answer " It's just how it is." I often ask this question of a very selfish reason, I want to learn something, but then I also want people to think a step further. We all have different ways of looking at things, we can all learn from other people's perspective if we are asking the simple question " Why?"


Some of the hardest things to do is to break down your opinions and look closely at them, cuz then you are also breaking down yourself. Some would call it to dither, I call it to seek knowledge. No one is born with all knowledge, we get it with the course of life. Why rush into anything without first breaking it down and look closely at all the pieces and then ask "Why?" Don't hate until you know exactly why you hate, give nor all your love to someone/something if you don't know why you do it.

Sometimes you have no answer to this question "Why" , because it just feels so good in your heart. This reason is not to be despised, what could be a better reason to think of something than it seems right with the heart? However, it is important that you know how your heart works. You have to ask yourself, " Why am I thinking as I do ", " Why does this feels right in my heart " and " Why is this right for me. "

It's just something I 've been thinking on.
Have a nice day? Why? Cuz I like you, I can feel it in my heart!

X X X
Caroline

Inga kommentarer: